Turizmde Atıksu Yönetimi
Turizmde Atıksu Yönetimi
Proje Hakkında

Müşteri kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu, “Turizmde Atıksu Yönetimi” Projesi, 18 Ekim 2012 tarihinde imzalanan sözleşme ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülmeye başlanmış ve 9 Ekim 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Projede, Türkiye’de su kaynaklarının korunması amacıyla, atıksu geri kazanım ve yeniden kullanım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu konuda gerekli altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi için turizmde çevre dostu atıksu yönetim modelinin oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje, proje kapsamında seçilecek olan pilot turizm tesislerinde oluşan atıksuyun (gri, kahverengi ve sarı su) ve yağmur suyunun geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına yönelik araştırma yapılmasını ve atıksuyun kaynağında giderilmesi ile ilgili en iyi yönetim modelinin hazırlanmasını kapsamaktadır.

Proje kapsamında, atıksu geri kazanımı tüm boyutlarıyla turizm tesisleri açısından ele alınmıştır. Bu özelliği ile sektör açısından bir ilk olma niteliği taşımaktadır.
Proje kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

  1. Ulusal ve uluslararası atıksu geri kazanım uygulamalarının ve yasal düzenlemelerin incelenmesi,
  2. Turizm tesislerinin su ve atıksu yönetimi açısından ihtiyaç ve önceliklerinin analiz edilmesi, proje paydaşlarının belirlenerek etki ve önem derecelerinin ortaya konması ve seçilen paydaşların görüşlerinin alınması (pilot turizm tesisi çalışmaları, turizm tesisleri anketi, turist anketi vb.),
  3. Pilot turizm tesislerinin su kullanımı ve atıksu karakterizasyonu açısından izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi (bir yıl süreyle misafir verilerinin, su kullanım verilerinin, gri su miktarı verilerinin toplanması, gri atıksu karakterizasyonunun izlenmesi, su kullanım verileri ve misafir verilerinin ilişkilendirilmesi vb.),
  4. Pilot turizm tesisleri için, atıksu geri kazanımına yönelik çeşitli kademelerde akım ayırımını da içeren senaryoların üretilmesi ve kütle dengesi kurularak potansiyel geri kazanım miktarlarının ve faydanın ortaya konması,
  5. Pilot turizm tesisleri için oluşturulan senaryoların finansal analizlerinin yapılması (giderler: borulama maliyeti, arıtmanın ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti, faydalar: şebekeden temin edilen su miktarının azalmasına bağlı olarak şebekeden temin edilen su maliyetinin azalması, deşarj edilen su miktarının azalmasına bağlı olarak atıksu bertaraf maliyetinin azalması, üç kademe akım ayırımı durumunda sarı suyun gübre olarak satış geliri, kahverengi suyun anaerobik arıtılması ile elde edilecek enerji geliri),
  6. Ticari olarak uygulanan arıtma teknolojilerinin teknik, çevresel, sosyal kriterler ve maliyet açısından karşılaştırılması ve uygun senaryo ve teknolojinin seçilerek pilot turizm tesisleri için boyutlandırılması,
  7. Pilot bir bölgede, turizm tesislerinin merkezi ve müstakil atıksu geri kazanımı yapmaları durumunun doğal kaynakların korunması ve maliyet açısından karşılaştırılması (otellerin merkezi arıtma tesisinde ileri arıtılan suları peyzaj sulamada kullanması ve müstakil arıtma kurarak arıtılmış suları peyzaj sulamada kullanması durumlarının karşılaştırılması),
  8. Tüm çalışma sonuçlarının raporlanması ve önerilerin sunulması,
  9. Turizm tesislerinin atıksu geri kazanım yapmaları durumunda dikkat edilmesi gereken hususları ve izlenmesi gereken yöntemlerin anlatıldığı kılavuz (Turizmde Çevre Dostu Atıksu Yönetimi Rehberi), broşür ve eğitim notlarının hazırlanması,
  10. Otellerin müstakil olarak yerinde atıksu geri kazanımı yapmaları durumunda çeşitli alternatiflerde geri kazanacakları atıksu miktarının karşılaştırılabildiği ve maliyet analizi yapılabilen “Oteller İçin Atıksu Geri Kazanım Hesaplama Aracı”nın geliştirilmesi.