Turizmde Atıksu Yönetimi
Turizmde Atıksu Yönetimi
Genel Bilgi

Kısıtlı su kaynaklarının kirlenmesi ve suya olan ihtiyacın artması neticesinde sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların kontrollü kullanımı, özellikle son yirmi yılda, tüm Dünya’da önem kazanmış ve alternatif su kaynakları üstündeki çalışmalar artmıştır. Gelişen teknolojinin bu süreçte ivme kazandırıcı olumlu etkileri olmuş, güvenli bir şekilde atıksu geri kazanımının sağlanabilmesiyle uygulamalar yaygınlaşmıştır. Dünya genelinde, atıksu geri kazanımı uygulamalarına bakıldığında, özellikle tarım faaliyetlerinde, arıtılmış su kullanımının yaygın olduğu ve sulama ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde, tarımsal sulama amaçlı uygulamaların ön plana çıktığı görülmektedir. Buna karşın, kentsel amaçlı kullanım, yeraltı suyu beslemesi, çevresel iyileştirme ve insani tüketim amaçlı uygulamaların yoğunluğu da dikkat çekicidir. Atıksu geri kazanımı uygulamalarının en avantajlı yanı kuraklığa dayanma gücünün arttırılması, doğal su kaynaklarının kullanımının azaltılması ve pik içme-kullanma suyu ihtiyacının dengelenmesidir. Genel olarak, merkezi atıksu geri kazanımı uygulamaları daha yaygındır. Bununla birlikte, müstakil ve yerinde evsel atıksu geri kazanım uygulamaları ve gri su geri kazanım uygulamaları da mevcuttur (örn. Ürdün ve Japonya).

Atıksu geri kazanımı amacıyla uygulama yönteminin seçimi (örn. merkezi ya da müstakil olması, ayrık akım ya da karışık evsel atıksuda yapılması), geri kazanılmış suyun kullanım amacı, uygulama yapılan yerin özellikleri, arazi şekli, su kaynaklarının durumu, kullanıcıların sosyo-ekonomik özellikleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Aynı zamanda, yerel yönetimlerin planlamaları, atıksu geri kazanım politikaları ve yasal düzenlemeler de önemlidir. Bu nedenle, atıksu geri kazanımı açısından, ülkeler hatta eyaletler arasında dahi ciddi uygulama farklılıkları görülmektedir (örn. Kaliforniya’da geri kazanılan atıksuların % 48’i tarımsal sulama amacıyla kullanılırken, Florida’da geri kazanılan atıksuların %66’sı kentsel yeşil alanların sulanmasında, %14'ü yeraltı suyu beslenmesinde ve %13’ü endüstriyel amaçlı kullanılmaktadır).

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Amacı

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanım amaçları arasında, tarımsal sulama, peyzaj sulama, çevresel iyileştirme, endüstriyel kullanım, yeraltı suyunun beslenmesi ve insani tüketim yer almaktadır. Dünya genelinde, kentsel atıksuların ileri arıtma sonrasında en yaygın kullanım amacı tarımsal sulama, onu takiben peyzaj sulama ve endüstriyel kullanımdır. Bununla birlikte, çevresel iyileştirme amaçlı kullanımlar, insani tüketim harici kentsel kullanım ve rekreasyonel faaliyetler için yeniden kullanım oranı da önemli sayılabilecek mertebelerdedir. Dolaylı olarak insani tüketim amacıyla kullanım ve yeraltı suyu besleme ise daha az yaygındır. Kentsel atıksuların ileri arıtma sonrasında yeniden kullanım amacının dağılımı şu şekildedir;

Dünya genelinde ileri arıtma sonrasında kentsel atıksuların yeniden kullanım amacı
(EPA 2012, Global Water İntelligence - kentsel atıksu geri kazanım marketi raporundan alınmıştır, 2010)